Tin tức › Tin nổi bật

Thông báo của phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm

Ngày đăng: 01-04-2020

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nghị định số 15-2018-ND-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 06-02-2018

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm