Tin xử phạt vi phạm hành chính năm 2020

Tin xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2020 của Chi cục An toàn ệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Kim Tâm An

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Kim Tâm An

Tin xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc quản lý của ngành y tế tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2020

Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Tâm Châu

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Tâm Cha

Kết luận thanh tra Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Kết luận thanh tra Quảng Thái

Kết luận thanh tra về ATTP tại Công ty TNHH Quảng Thái

Kết luận thanh tra Liên Hoa

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Liên Hoa

Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT

Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT ngày 14/7/2014

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia