Danh bạ điện thoại

Ngày đăng: 03-01-2021

Số điện thoại, email

công văn số 1103

Ngày đăng: 27-08-2020

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chức Năng - Nhiệm Vụ - Quyền Hạn của Chi Cục

Ngày đăng: 04-01-2014

Chức Năng - Nhiệm Vụ - Quyền Hạn của Chi Cục

Cơ Cấu Tổ Chức

Ngày đăng: 15-11-2013

Cơ Cấu Tổ Chức Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Lâm Đồng