Tại thời điểm thanh tra Công ty đã đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm.